กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! Wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Details
ประเทศ: เยอรมนี
ระยะเวลา: -
รวมมื้ออาหาร: -
เดินทางโดย: ไม่มีตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: -
จุดนัดพบ: -
ช่วงเวลาเดินทาง: เดือนสิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม 2563
รหัสสินค้า: ARSRH-EXMS5N
Trip Highlight

  • นอนบนเรือล่องแม่น้ำ A-ROSA แบบ Premium all inclusive ชิลๆ ตลอด 5 คืนเต็ม
  • อาหารครบทุกมื้อ ตลอดการเดินทางแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม
  • Cochem โดดเด่นไปด้วยอาคารบ้านเรือนตั้งขนานไปกับกับแม่น้ำที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมัน มีเนินเขาเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมจึงทำให้มีการสร้างป้อมปราการเอาไว้เพื่อป้องกันการรุกราน

  • Bernkastel-Kues เมืองเก่าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโมเซลที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว

  • Trier-Mehring เมืองนี้ได้รับอิทธิพลมาจากโรมันและตั้งอยู่ใจกลางหุบเขา Mosel

  • Koblenz เมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดินีโร ตัวเมืองตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือแม่โมเซลและแม่น้ำไรน์ และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ค่อนข้างโดดเด่น ภายในเมืองนั้นรายล้อมไปด้วยป้อมปราการที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงอาคารที่มีความเก่าแก่

BOOKING

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ โทร. 02-792-9292 / อีเมล sales@miramarthai.com / Line Official: @wonderfulpackage / Facebook: @wonderfulpackage

Experience the Moselle

Date

Destination

Arrival

Departure

Day 1

Cologne

-

16:30

Day 2

Cochem

09:00

14:00

Day 3

Bernkastel-Kues

01:00

23:00

Day 4

Trier-Mehring

06:00

18:30

Day 5

Koblenz

15.00

20:00

Day 6

Cologne

06:00

-


  

วันที่ 1: Cologne, Germany

14:00 น.          เช็คอินเพื่อขึ้นเรือ A-ROSA FLORA

16:30 น.          เรือ A-ROSA FLORA ถอนสมอจากท่าเรือเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี มุ่งหน้าสู่เมือง Cochem

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ A-ROSA FLORA

วันที่ 2: Cochem

เช้า /เที่ยง / ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ A-ROSA FLORA

09:00 น.            เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมือง Cochem

                         ท่านสามารถสอบถามการซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมได้จากบริษัทเอเจนท์ที่ทำการจองผ่านในไทย

                         หรือเลือกซื้อได้กับเจ้าหน้าที่บนเรือ A-ROSA ณ วันที่เดินทางได้โดยตรง หรืออิสระเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

14:00 น.            เรือ A-ROSA FLORA ถอนสมอจากท่าเรือเมือง Cochem มุ่งหน้าสู่เมือง Bernkastel-Kues

                         อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยตามจุดบริการต่างๆภายในเรือ

วันที่ 3: Bernkastel-Kues

เช้า /เที่ยง / ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ A-ROSA FLORA

01:00 น.            เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมือง Bernkastel-Kues

                         ท่านสามารถสอบถามการซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมได้จากบริษัทเอเจนท์ที่ทำการจองผ่านในไทย

                         หรือเลือกซื้อได้กับเจ้าหน้าที่บนเรือ A-ROSA ณ วันที่เดินทางได้โดยตรง หรืออิสระเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

23:00 น.            เรือ A-ROSA FLORA ถอนสมอจากท่าเรือเมือง Bernkastel-Kues มุ่งหน้าสู่เมือง Trier-Mehring

วันที่ 4: Trier-Mehring

เช้า /เที่ยง / ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ A-ROSA FLORA

06:00 น.            เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมือง Trier-Mehring

                         ท่านสามารถสอบถามการซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมได้จากบริษัทเอเจนท์ที่ทำการจองผ่านในไทย

                         หรือเลือกซื้อได้กับเจ้าหน้าที่บนเรือ A-ROSA ณ วันที่เดินทางได้โดยตรง หรืออิสระเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

18:30 น.            เรือ A-ROSA FLORA ถอนสมอจากท่าเรือเมืองไนเมเกน มุ่งหน้าสู่เมืองโคโลญจน์

                         อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยตามจุดบริการต่างๆภายในเรือ 

วันที่ 5: Koblenz

เช้า /เที่ยง / ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ A-ROSA FLORA

15:00 น.            เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคเบลนซ์

                         ท่านสามารถสอบถามการซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมได้จากบริษัทเอเจนท์ที่ทำการจองผ่านในไทย

                         หรือเลือกซื้อได้กับเจ้าหน้าที่บนเรือ A-ROSA ณ วันที่เดินทางได้โดยตรง หรืออิสระเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

20:00 น.            เรือ A-ROSA FLORA ถอนสมอจากท่าเรือเมืองโคเบลนซ์ มุ่งหน้าสู่เมืองโคโลญจน์

                         อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยตามจุดบริการต่างๆภายในเรือ 

วันที่ 6: Cologne, Germany

06:00 น.         เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี

เช้า                  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ A-ROSA FLORA

09:00 น.         เช็คเอ้าท์ออกจากเรือ A-ROSA FLORA

        


DECK PLAN A-ROSA FLORA


CABIN PLAN A-ROSA FLORA
เงื่อนไขสินค้า

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
1.ส่งหน้าสำเนา PASSPORT ผู้เดินทางมาที่อีเมล arosacruise@buynoww.com
2.ชำระเงินมัดจำ 50% ทันทีในวันที่ทำการจอง จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์
3.ชำระเงินส่วนที่เหลือไม่น้อยกว่าก่อนวันเดินทาง 45 วัน (เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ)
*ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


อัตรานี้รวม
1. ห้องพักบนเรือล่องแม่น้ำ 5 คืน (ตามแบบที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
2. อาหารนานาชาติแบบบุฟเฟ่ต์และเครื่องดื่มบนเรือล่องแม่น้ำแบบ Premium all inclusive
3. กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือล่องแม่น้ำ
4. บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินหรือสถานีรถไฟในเมืองที่เรือจอดไปยังท่าเรือ
(กรุณาตรวจเช็ดอีกครั้งเมื่อทำการจอง)
5. ค่าภาษีเรือและท่าจอดเรือ
6. WIFI ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันในทุกเส้นทาง
2. อาหารและเครื่องดื่มชนิดพิเศษที่สั่งเพิ่มเติม
3. ค่าวีซ่าเชงเก้น และหนังสือเดินทาง
4. ประกันสุขภาพเพื่อการเดินทาง และหรือประกันภัยอื่นๆ
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
6. ค่าบริการห้อง SPA-ROSA 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ค่าทัวร์บนฝั่งตามเมืองต่างๆ 
9. ไกด์ท้องถิ่น
10. ค่าทิปพนักงานเรือ


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิก 45-36 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง หักค่ามัดจำ 25%
- ยกเลิก 35-30 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง หักค่ามัดจำ 40%
- ยกเลิก 29-23 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
- ยกเลิก 22-16 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง หักค่ามัดจำ 60%
- ยกเลิก 15-8 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง หักค่ามัดจำ 80%
- ยกเลิก 7-0 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

การให้ทิป
- แพคเกจล่องเรือ A-ROSA ได้รวมค่าทิปไว้ในราคาเรือแล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารประสงค์ให้ทิปเพิ่มแก่ลูกเรือที่คอยดูแลบริการตลอดการเดินทางกับ A-ROSA ท่านอาจให้เพิ่มคนละ 
5-10 ยูโร ต่อท่านต่อวันเดินทาง ก็จะเป็นสินน้ำใจที่ดียิ่ง