กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @buynoww คลิกโทร 02-653-2050

Trip Highlight

  • นอนบนเรือล่องแม่น้ำ A-ROSA แบบ Premium all inclusive ชิลๆ ตลอด 4 คืนเต็ม

  • อาหารครบทุกมื้อ ตลอดการเดินทางแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม

  • Vienna เมืองแห่งศิลปะ การดนตรี พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และแหล่งช้อปปิ้งสุดหรู

  • Linz เมืองนี้เป็นที่รู้จักของคริสตจักรพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เป็นหนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดของออสเตรีย

  • Engelhartszell เมืองพักผ่อนตอนบนของแม่น้ำดานูบเมืองแห่งนี้กำเนิดมาจากบาทหลวง Wernhard von Prabach เมื่อมาเยือนแล้วเกิดความสุขความสบายใจ จึงเริ่มสร้างเมืองกันขึ้น ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆบรรยากาศเงียบสงบไม่พลุกพล่านเหมือนเมืองใหญ่อื่นๆ

BOOKING

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ โทร. 02 653 2050 / อีเมล sales@buynoww.com / Line Official: @buynoww / Facebook: @ArosaTH

Danube Mini Cruise Vienna

Date

Destination

Arrival

Departure

Day 1

Engelhartszell

-

17.00 น.

Day 2

Vienna

13.00 น.

-

Day 3

Vienna

-

18.30 น.

Day 4

Linz

14.00 น.

23.00 น.

Day 5

Engelhartszell

07.00 น.

-  

วันที่ 1: Engelhartszell, Austria

15:00 น.           เช็คอินขึ้นเรือ A-ROSA DONNA

17:00 น.           เรือ A-ROSA DONNA ถอนสมอจากท่าเรือ Engelhartszell ประเทศออสเตรีย มุ่งหน้าสู่กรุงเวียนนา

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ A-ROSA DONNA

วันที่ 2: Vienna, Austria

เช้า /เที่ยง / ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ A-ROSA DONNA

                        หลังมื้ออาหาร เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยตามจุดบริการต่างๆภายในเรือ

13:00 น.           เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือกรุงเวียนนา

                         ท่านสามารถสอบถามการซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมได้จากบริษัทเอเจนท์ที่ทำการจองผ่านในไทย

                         หรือเลือกซื้อได้กับเจ้าหน้าที่บนเรือ A-ROSA ณ วันที่เดินทางได้โดยตรง หรือ อิสระเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

                        มื้อค่ำ เชิญกลับมารับประทานอาหารบนเรือ และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในเรือหรือเดินเล่นชมเมืองยามค่ำคืน

                         เรือ A-ROSA DONNA จอดค้าง 1 คืน ณ กรุงเวียนนา

วันที่ 3: Vienna, Austria

เช้า /เที่ยง / ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ A-ROSA DONNA

                         ท่านสามารถสอบถามการซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมได้จากบริษัทเอเจนท์ที่ทำการจองผ่านในไทย

                         หรือเลือกซื้อได้กับเจ้าหน้าที่บนเรือ A-ROSA ณ วันที่เดินทางได้โดยตรง หรืออิสระเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

18:30 น.            เรือ A-ROSA DONNA ถอนสมอจากท่าเรือกรุงเวียนนา มุ่งหน้าสู่เมืองลินซ์

วันที่ 4: Linz, Austria

เช้า /เที่ยง / ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ A-ROSA DONNA

14:00 น.            เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองลินซ์

                         ท่านสามารถสอบถามการซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมได้จากบริษัทเอเจนท์ที่ทำการจองผ่านในไทย

                         หรือเลือกซื้อได้กับเจ้าหน้าที่บนเรือ A-ROSA ณ วันที่เดินทางได้โดยตรง หรืออิสระเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

                         มื้อค่ำ เชิญกลับมารับประทานอาหารบนเรือ และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในเรือหรือเดินเล่นชมเมืองยามค่ำคืน

23:00 น.            เรือ A-ROSA DONNA ถอนสมอจากท่าเรือเมืองลินซ์ มุ่งหน้าท่าเรือ Engelhartszell

วันที่ 5: Engelhartszell, Austria

07:00 น.            เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ Engelhartszell ประเทศออสเตรีย

เช้า                     รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ A-ROSA DONNA

09:00 น.            เช็คเอ้าท์ออกจากเรือ A-ROSA DONNA


DECK PLAN A-ROSA DONNA


CABIN PLAN A-ROSA DONNA
ดาวน์โหลดรายการท่องเที่ยว

เงื่อนไขสินค้า

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
1.ส่งหน้าสำเนา PASSPORT ผู้เดินทางมาที่อีเมล arosacruise@buynoww.com
2.ชำระเงินมัดจำ 50% ทันทีในวันที่ทำการจอง จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์
3.ชำระเงินส่วนที่เหลือไม่น้อยกว่าก่อนวันเดินทาง 45 วัน (เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ)
*ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


อัตราบริการนี้รวม
1. ห้องพักบนเรือล่องแม่น้ำ 4 คืน (ตามแบบที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
2. อาหารนานาชาติแบบบุฟเฟ่ต์และเครื่องดื่มบนเรือล่องแม่น้ำแบบ Premium all inclusive
3. กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือล่องแม่น้ำ
4. บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินหรือสถานีรถไฟในเมืองที่เรือจอดไปยังท่าเรือ
(กรุณาตรวจเช็ดอีกครั้งเมื่อทำการจอง)
5. ค่าภาษีเรือและท่าจอดเรือ
6. WIFI ตลอดการเดินทาง

อัตราบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันในทุกเส้นทาง
2. อาหารและเครื่องดื่มชนิดพิเศษที่สั่งเพิ่มเติม
3. ค่าวีซ่าเชงเก้น และหนังสือเดินทาง
4. ประกันสุขภาพเพื่อการเดินทาง และหรือประกันภัยอื่นๆ
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
6. ค่าบริการห้อง SPA-ROSA
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ค่าทัวร์บนฝั่งตามเมืองต่างๆ
9. ไกด์ท้องถิ่น
10. ค่าทิปพนักงานเรือ

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิก 45-36 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง หักค่ามัดจำ 25%
- ยกเลิก 35-30 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง หักค่ามัดจำ 40%
- ยกเลิก 29-23 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
- ยกเลิก 22-16 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง หักค่ามัดจำ 60%
- ยกเลิก 15-8 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง หักค่ามัดจำ 80%
- ยกเลิก 7-0 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

การให้ทิป
- แพคเกจล่องเรือ A-ROSA ได้รวมค่าทิปไว้ในราคาเรือแล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารประสงค์ให้ทิปเพิ่มแก่ลูกเรือที่คอยดูแลบริการตลอดการเดินทางกับ A-ROSA ท่านอาจให้เพิ่มคนละ
5-10 ยูโร ต่อท่านต่อวันเดินทาง ก็จะเป็นสินน้ำใจที่ดียิ่ง