การเตรียมความพร้อมและสถานการณ์ของแต่ละประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

COVID-19 STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE PLAN Country Preparedness and Response Status for COVID-19

แผนการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเชิงกลยุทธ์นี้แสดงถึงมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประชาคมระหว่างประเทศพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


Protect yourself and others from getting sick

 

 

ที่มา: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)